Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Vietnam Barista Competition 2023

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Vietnam Barista Competition 2023 – cuộc thi được mong chờ nhất nằm trong khuôn khổ Food & Hotel Hanoi 2023 – sẽ chính thức quay trở lại từ ngày 21-23/11/2023 tại I.C,E, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội! 

Informa Markets Việt Nam phối hợp cùng Barista School tổ chức Vietnam Barista Competition trong khuôn khổ triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023.

Vietnam Barista Competition được tổ chức với tầm nhìn tạo ra một nền tảng chuyên nghiệp nhất dành riêng cho barista trên khắp cả nước, tạo điều kiện để họ được thỏa sức thể hiện chuyên môn và niềm đam mê của mình.

Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Ngay