Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi
Nếu có bất kì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Việt Nam

Annie Tran

Senior Sales Manager

T: +84 28 36222588

Email: [email protected]

Châu Á

Jorinda Tan

Senior Business Development Manager

Tel: +65 9339 7611

Email: [email protected]

Các khu vực còn lại

Simone Tanda

Sales Manager

T: +44 7976 328528

Email: [email protected]

Kingsley Chu

T: +84 3622 2588 / 107
E: [email protected]

Kingsley Chu

T: +84 3622 2588 / 107
E: [email protected]

Tracy Nguyen

T: +84 3622 2588 / 136
E: tracy.nguyen@informa.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM
Lầu 10, Toà nhà Hà Phan
17-17A-19, Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT:  +84 28 3622 2588
Fax: +84 28 3622 2527

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  Đặt Gian Hàng
  Đăng Ký Ngay
  Facebook stream
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  Load more