Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục khách tham quan

LOẠI HÌNH KINH DOANH
Thực phẩm & nước giải khát
Nhà bán lẻ / Nhà bán lẻ điện tử
Khách sạn và du lịch
Nhà nhập khẩu / Nhà xuất khẩu/ Nhà phân phối /Nhà bán buôn
Nhà máy / Đơn vị sản xuất
Tổ chức chính phủ
Liên hiệp thương mại
Xây dựng công trình/ Ngành công nghiệp
Nhà cung cấp dịch vụ
Công nghệ thông tin và truyền thông
Dầu khí / Công nghiệp Hàng hải
Các ngành liên quan
Khác
MÔ HÌNH KINH DOANH
Hàng không / Tàu du lịch
Bánh kẹo
Máy móc thiết bị ngành bánh kẹo
Giải khát & Đồ uống
Máy móc thiết bị ngành đồ uống
Dịch vụ catering – Chính phủ / Quân đội / Trường học / Bệnh viện 
Dịch vụ catering – Công nghiệp / Ngoại cảnh 
Trà & cà phê
Thiết bị trà & cà phê
Tổ chức triển lãm / hội thảo
F & B / Dịch vụ tư vấn và quản lý khách sạn
Trung tâm thể dục / Chăm sóc sắc đẹp & spa
Thực phẩm
Dịch vụ thực phẩm (vd. Nhà hàng, Cà phê, Quán bar, Bếp công nghiệp…)
Máy móc thiết bị ngành dịch vụ thực phẩm
Máy móc thiết bị ngành khách sạn
Kinh doanh dịch vụ khách sạn – lưu trú
Quản lý và phát triển bất động sản
Báo chí & Truyền thông
Bán lẻ (Cửa hàng kinh doanh thịt / Gourmet, Tạp hóa / Cửa hàng tiện lợi)
Căn hộ cho thuê
Siêu thị / đại siêu thị
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Giáo dục – Đào tạo
Kinh doanh dịch vụ lữ hành
Khác
Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Ngay