Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng ký Tham Quan Trực Tuyến

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến Food & Hotel Hanoi. Triển lãm quốc tế hàng đầu về thực phẩm, đồ uống, khách sạn, nhà hàng và cung ứng dịch vụ.

Triển lãm dự kiến tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E từ ngày 21 đến 23 tháng 11 năm 2023.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN NGAY HÔM NAY.

Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết:

???? T: +84 28 3622 2588 (Ms. Annie Tran)

???? E: [email protected]

Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Ngay