Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Tải Tài Liệu Triển Lãm

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC đăng ký nhận tài liệu triển lãm

  Tôi quan tâm đến:

  FHH23-SHOW PREVIEW 2023FHH23 - Tài Liệu Đặt Gian HàngFHH2018- BÁO CÁO SAU TRIỂN LÃM

  General information:
  captcha


  Đăng Ký Bản Tin

   captcha
   Đặt Gian Hàng
   Đăng Ký Ngay